כללי

מנהלת הפרויקט תסייע ותלווה את בניית העסק החדש במתחם עבורכם, בשיטת ה-Build To Suit. על פי תפיסה זו, מנהלת הפרויקט לוקחת אחריות מלאה על הביצוע עד אכלוס, בהתאם להנחיות וצרכי החברה.

תקציב ההקמה המלא לכלל הפארק עומד על 350,000,000 ₪!

חבילת השירות כוללת
 • תכנון – קביעת פרוגרמה על פי  דרישות וצרכי הקצה של הלקוח
 • היתרים – הוצאת היתרים ותכניות ביצוע
 • הון עצמי ומימון לבנייה – ימומן במלואו על ידי מנהלת הפרויקט
 • ביצוע – בפיקוחה ובניהולה המלא של מנהלת הפרויקט
יתרונות השיטה
 • הלימה מלאה לצרכיך
 • חסכון משמעותי בעלויות המעבר
 • חסכון משמעותי בתקורות ניהוליות
 • חסכון משמעותי בשטח
 • חסכון משמעותי בעלויות השוטפות
 • תמחור – בשקיפות מלאה ובשיתוף מלא עם הלקוח
סטאטוס
 • תוכנית בינוי אושרה בוועדה המקומית
 •  סיום תוכנית תשתיות מפורטת וחתימת ההתקשרויות עם כל היועצים
 •  בביצוע ניקוי השטח וגריסת בטון, בדיקות קידוח בקרקע לביסוס ובחינת עומק מי תהום
 •  סיום הכנות לשיווק המתחם
 •  תחילת ביצוע עבודות פיתוח ראש חלקה
 •  בניית דרכי גישה וכיכר כניסה למתחם